Το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός έχει ως αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G στην Ελλάδα σε κλάδους όπως:  μεταφορές/εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση, βιομηχανία, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.

Στο ενεργητικό του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός μπορούν να συμμετέχουν ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές.