Η εταιρεία Συμμετοχές 5G Ανώνυμη Εταιρεία (Συμμετοχές 5G ΑΕ) ιδρύθηκε με τον Νόμο 4727/2020 και είναι 100% θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας για την εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού. Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η σύσταση και διαχείριση του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας και τηρώντας τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός έχει ως αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές, στην Ελλάδα σε κλάδους όπως: μεταφορές/εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση, βιομηχανία, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης. Στο ενεργητικό του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός μπορούν να συμμετέχουν ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές.

Έγγραφα