ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ | ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός είναι μία καινοτόμα πρωτοβουλία του ελληνικού κράτους και βασίζεται σε συγκεκριμένες παρατηρήσεις  για το 5G. Ειδικότερα, υπάρχει ισχυρή βεβαιότητα για τη ριζική αλλαγή που προκαλεί στα παραδοσιακά μοντέλα λειτουργίας διαφόρων κλάδων της οικονομίας. Η υποδομή 5G δεν είναι ο μόνος καταλύτης αυτής της αλλαγής – το σχετικό  οικοσύστημα θα αποτελέσει τον οικονομικό πολλαπλασιαστή, ενώ οι κλάδοι της οικονομίας θα ωφεληθούν πάρα πολύ από τον επερχόμενο ριζικό μετασχηματισμό. Υφιστάμενες καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή νεοφυείς επιχειρήσεις θα αναπτύξουν τις υπηρεσίες και θα λειτουργήσουν ως οι «καταλύτες για τον ριζικό μετασχηματισμό».

Σε αυτή τη νέα εποχή οι βασικοί στόχοι είναι:

  • Η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ανταγωνιστικότητας της χώρας.
  • Η τόνωση και προσέλκυση επενδύσεων σε έναν «Οικονομικό Πολλαπλασιαστή» όπως είναι το 5G οικοσύστημα.
  • Η δημιουργία μιας «Πλατφόρμας Αποδόσεων» για τους δημόσιους και και τους ιδιώτες εταίρους.
  • Η διευκόλυνση της απτής και ουσιαστικής ανάπτυξης για τις σχετικές επιχειρήσεις με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Η τοποθέτηση των υπηρεσιών του Δημοσίου στην πρώτη γραμμή των επιδόσεων αναφοράς της αγοράς.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός ενσωματώνει συγκεκριμένα καινοτόμα χαρακτηριστικά:

  • Είναι ένα εξειδικευμένο Venture Capital με αποκλειστικό σκοπό την εστίαση σε προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με το 5G.
  • To Δημόσιο, με το ρόλο του βασικού επενδυτή (anchor investor), αξιοποιεί τη δημοπρασία για τις άδειες 5G και διαθέτει το 25% των εσόδων για επενδύσεις στο οικοσύστημα 5G.
  • Προσφέρει πρόσβαση σε ραδιοσυχνότητες που έχουν δεσμευθεί για αξιοποίηση σε πιλοτικά τεστ και δοκιμές, για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα
  • Προσφέρει πρόσβαση σε δημόσιες επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν ως ο 1ος πελάτης για τις καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα 5G που θα αναπτυχθούν.
  • Προσφέρει πρόσβαση σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για την ενίσχυση των πόρων Έρευνας & Ανάπτυξης που  χρειάζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες θα επενδύει το Φαιστός.

Η αξιοποίηση μόνο της υποδομής 5G θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο αν δεν συνοδεύεται από την ανάπτυξη ενός σχετικού  οικοσυστήματος 5G. Οι καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν ως τα κεντρικά ενδιαφερόμενα μέρη  και οι  «καταλύτες του ριζικού μετασχηματισμού» για τους κλάδους της οικονομίας, καθώς επιδιώκουν την αυξημένη  παραγωγικότητα τους μέσω της πλήρους αξιοποίησης του υπολογιστικού νέφους (cloud), των Big Data και της Τεχνητής Νοημοσύνης, που προσφέρει η υψηλή συνδεσιμότητα του 5G.

Το Επενδυτικό Ταμείο «Φαιστός» είναι μια κομβική επενδυτική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης του ελληνικού κράτους για την ανάπτυξη μιας κερδοφόρας και βιώσιμης  αγοράς σχετικής με το 5G. Αποτελεί, επίσης, μια αποτελεσματική γέφυρα  μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία των δύο αυτών κόσμων, προσφέροντας μοναδικές δυνατότητες. Λόγω της εστίασής του στην αγορά 5G το Φαιστός  είναι ιδανικά τοποθετημένο ώστε να προσφέρει αξιοπρόσεκτες  αποδόσεις καθώς και ανάπτυξη της  εθνικής οικονομίας.